تماس

تلفن تماس :
۶۶۰۶۴۳۰۹ , ۶۶۰۳۷۳۲۳ (۰۲۱)
فکس: ۶۶۰۶۵۲۶۹ (۰۲۱)
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۴۲۴۳۷۵
وب سایت: www.orangmarket.com
ایمیل: info@orangmarket.com
 آدرس دفتر مرکزی:
تهران- خیابان آزادی جنب دانشگاه شریف – تقاطع خیابان آزادی و حبیب الهی